Powiatowy Program Tatrzańskiej Jedności Samorządowców „SŁUŻYĆ TATRZAŃSKIEJ WSPÓLNOCIE”

       Decyzja o powstaniu powiatu tatrzańskiego sprzed 20 lat to efekt zabiegów wielu ludzi, którzy go następnie od podstaw tworzyli
i organizowali. Mimo ciernistej drogi, braku siedziby, braku kadry udało się zbudować powiat, który w przeciągu kilku lat wypracował sobie markę i przodował w wielu rankingach. Obecny kształt powiatu tatrzańskiego to efekt dwudziestoletniego wysiłku i współdziałania wielu ludzi.

  

     U progu nowej 5-letniej kadencji na lokalnej mapie samorządowej powstał nowy Komitet Wyborczy Wyborców „Tatrzańska Jedność Samorządowców”. Jest on kontynuatorem sprawdzonej w codziennym działaniu służby, którą przed dwudziestoma laty podjęła grupa ludzi – lokalnych działaczy samorządowych i społecznych: „Tatrzańskie Przymierze Samorządów Gmin”. Było ono jednym z filarów, na których oparł swą działalność nowo utworzony w 1998 roku powiat tatrzański.

     Przystępując do wyborów samorządowych w 2002 roku – po ocenie pierwszych czterech lat współpracy z ugrupowaniem „Skalnego Podhala” działającego w powiecie – podmioty te postanowiły działać dalej razem – dla dobra naszej podhalańskiej ziemi, dla dobra jej mieszkańców, dla rozwoju gmin i powiatu tatrzańskiego – pod wspólną nazwą „Jedność Tatrzańska”.

     Przez szesnaście minionych lat grupa samorządowców skupionych w „Jedności Tatrzańskiej” podejmowała znaczące wyzwania wypływające z oczekiwań mieszkańców, z ocen i uwag odwiedzających nas gości, opierając swą służbę na bazie realizmu społeczno-ekonomicznego oraz wyzwań przyszłości. Dziś możemy z dumą powiedzieć, że widoczny rozwój podhalańskiej ziemi dokonał się m. in. jako efekt samorządowej służby ludzi „Jedności Tatrzańskiej” i wszystkich tych, którzy we wspólnym działaniu widzieli dobrą szansę na rozwój gmin i powiatu pod Tatrami, ich mieszkańców i gości.

     W nadchodzących wyborach, nawiązując do „Jedności Tatrzańskiej” oraz otwierając się na inne środowiska i ludzi zarejestrowaliśmy Komitet Wyborczy Wyborców „Tatrzańska Jedność Samorządowców”. W logo naszego Komitetu, który działa na terenie powiatu tatrzańskiego, przewija się dumnie polska flaga narodowa, widnieje też spinka góralska – symbol kultury i twardej egzystencji ludzi pod Tatrami wraz z ich przywiązaniem do wiary, historii, tradycji i ich odpowiedzialnością za dzień dzisiejszy i przyszłość naszej podhalańskiej ziemi. Nie jesteśmy ugrupowaniem politycznym. Szanujemy prawa demokracji, a celem dla nas najważniejszym jest dobro naszych mieszkańców, satysfakcja odwiedzających nas gości i rozwój ziemi, na której żyjemy i dla której pracujemy – naszej „małej ojczyzny” w powiecie, w gminach i sołectwach. Nie uczestniczymy w sporach politycznych i w tej postawie chcemy trwać nadal. Podejmując zaś różne formy polemiki nie przestajemy i nadal nie przestaniemy szanować ludzi bez względu na ich przekonania i głoszone poglądy. Hołdujemy zasadzie, że Polska jest jedna i służąc naszym „małym ojczyznom” działamy dla dobra Rzeczypospolitej. Naszym celem jest łączyć a nie dzielić, nasi kandydaci to w większości doświadczeni samorządowcy i ludzie, dla których nie obca jest społeczna służba.

     Mamy dobry sprawdzony program, którego wdrożenie z pewnością przyniesie postęp i wymierny rozwój naszej pięknej ziemi. Mamy ludzi, którzy są w stanie go zrealizować. Wiemy też, że najlepsza korekta i uszczegółowienie tego programu jest w Waszych rękach. Dlatego też prosimy Was o zapoznanie się z nim, o swoje uwagi i wnioski – również te krytyczne.

     Naszym wspólnym wyzwaniem i zadaniem jest stałe dążenie do zbudowania europejskiej marki kurortu tatrzańskiego – miejsca, gdzie ludziom żyje się godnie i bezpiecznie, a goście mają atrakcyjny, zdrowy, aktywny wypoczynek. Już dziś możemy być wspólnie dumni z naszych osiągnięć. Każdy na swoim odcinku pracy i działania wpisuje się w budowę lepszej przyszłości pod Tatrami. Fundamentem tych działań w różnych dziedzinach jest jakość, jedność oraz oparcie na tradycji i kulturze.

     Kierując w Waszą stronę – Drodzy Mieszkańcy nasi Wyborcy zaproszenie do współpracy, pozwalamy sobie również prosić o Wasze poparcie dla naszego programu, naszych ludzi i dla naszej wizji rozwoju gmin i całego powiatu tatrzańskiego. Nasi kandydaci, którzy zasiadali w radzie powiatu obecnej kadencji dali się poznać jako ludzie merytorycznie przygotowani i otwarci na współpracę. Przyjdźcie do wyborów w dniu 21 października 2018 roku. Zagłosujcie nie „przeciwko”, ale „za”. Za dobrym programem i za wiarygodnymi ludźmi. Oddajcie swój głos na ludzi z list „Tatrzańska Jedność Samorządowców”. To będzie dobry wybór. Dla wszystkich.

 

 

Program działania na kadencję samorządową w latach 2018 – 2023

 

Infrastruktura

 • Widzimy powiat jako miejsce inicjatyw i podejmowania zadań o znaczeniu ponadgminnym, które trzeba realizować poprzez złożenie środków, potencjału i energii kilku samorządów. Dobrym tego przykładem jest budowa tzw. „Węzła Tatrzańskiego” w Poroninie, którego pomysł przed wielu laty zrodził się ze wspólnej dyskusji nad rozwiązaniem problemów komunikacyjnych powiatu.
 • Współdziałanie powiatu i gmin w inwestycjach drogowych. Dobrym przykładem owocnej współpracy był wspólny, wart ponad 50 mln zł projekt powiatu z gminami pn. „Góral*ski” oraz współpraca gminy Poronin i gminy Bukowina Tatrzańska w budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych, w postaci partycypacji w kosztach realizacji inwestycji.
 • Kontynuacja wysiłków w dokończeniu procesu modernizacji gruntów i budynków i doprowadzeniu do aktualności danych ewidencyjnych nieruchomości.
 • Zapewnienie sprawniejszego procesu inwestycyjnego i kształtowania ładu przestrzennego na terenie całego powiatu tatrzańskiego poprzez dalsze zacieśnienie współpracy gmin z powiatem tatrzańskim zarówno na etapie opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak i przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), w celu wyeliminowania szeregu problemów inwestycyjnych.
 • Tworzenie projektów wspólnych finansowanych ze środków własnych oraz występowanie o środki pochodzące z Unii Europejskiej i źródeł krajowych w konsorcjach z gminami powiatu w celu pozyskania znaczących środków finansowych.
 • Skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla modernizacji i rozwoju sieci drogowej, zielonej infrastruktury (mini parki zdrojowe, platformy widokowe) i bazy turystyczno-rekreacyjnej, edukacyjnej i socjalnej. Atrakcyjna i estetyczna przestrzeń znaczącym walorem turystycznym i przyjaznym miejscem do życia.

 

Komunikacja

 • Wdrożenie projektu pn. „Tatrzański System Komunikacyjny” (TKS) oparty o połączenia drogowe, kolejowe, lotnicze i rowerowe – poprawa dostępności i podnoszenie jakości transportu lokalnego, partnerstwo publiczno-prywatne powiatu, gmin tatrzańskich i podmiotów prywatnych w celu kompleksowego rozwiązania problemów komunikacyjnych w regionie.
 • Kontynuowanie współpracy powiatu tatrzańskiego z województwem małopolskim, powiatem nowotarskim i gminami w zakresie rozwijania linii kolejowej na trasie Nowy Targ – Zakopane, a także w zorganizowaniu sprawnych i przyjaznych połączeń z lotniskami Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice oraz z lotniskiem w Popradzie. Dalsze wspieranie uruchomienia turystycznego lotniska w Nowym Targu.

 

Promocja, kultura i sport

 • Wzmocnienie wspólnoty tatrzańskiej poprzez organizację wydarzeń społeczno-kulturalnych i edukacyjnych otwartych na różne środowiska i pokolenia. Tradycja, która buduje więzi pokoleniowe i społeczne. Organizacja cyklicznych tematycznych „Posiadów Tatrzańskich”, co kwartał na przemian w poszczególnych gminach powiatu.
 • Integralna, skuteczna i aktywna promocja powiatu wspólnie z gminami tatrzańskimi i przedsiębiorcami oparta o przyrodę, historię, dziedzictwo kulturowe, produkt regionalny.
 • Wdrożenie projektu „Klimatyczne Tatry” – wzbogacenie oferty o nowe formy rehabilitacji i odnowy biologicznej dla zapewnienia lepszej jakości życia mieszkańców i rozwoju turystyki prozdrowotnej.
 • Wspólne działanie powiatu tatrzańskiego z przedsiębiorcami w celu budowania atrakcyjnego wizerunku regionu.
 • Poszerzenie oferty i atrakcyjności imprez kulturalnych, sportowych i promocyjnych zawartych w corocznym kalendarium imprez uzgodnionym z poszczególnymi gminami – komplementarność a nie konkurencja w organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych.
 • Wspieranie i tworzenie interaktywnych i tematycznych szlaków turystycznych w oparciu o aktywność lokalnych społeczności na wzór „Szlaku oscypkowego”, takich jak np. „Szlak muzyki Podhala”, „Szlak rzemiosła regionalnego” – wspólnie z gminami i producentami.
 • Aktywne uczestnictwo w pracach nad „Strategią dla Karpat”, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej i uzdrowiskowej oraz w zakresie wspierania rolnictwa górskiego i pasterstwa dla zachowania krajobrazu i tradycji.

 

Edukacja

 • Wzbogacenie i doskonalenie oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez powiat z dostosowaniem jej do indywidualnych zainteresowań poznawczych uczniów.
 • Aktywna działalność szkół prowadzonych przez powiat w celu pozyskiwania uczniów ze szkół podstawowych – proponowanie atrakcyjnych kierunków kształcenia dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy.
 • Dalsze rozwijanie szkolnictwa zawodowego w oparciu o lokalne tradycje i bieżące potrzeby rynku pracy.
 • Dalsze starania o poprawę bazy oświatowej i warunków kształcenia – program unowocześniania placówek oświatowych.
 • Wzmocnienie edukacji regionalnej poprzez odczyty, spotkania, wycieczki, rajdy pn. „Znam swoją małą ojczyznę”. Dążenie do systemowego uregulowania edukacji regionalnej.
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu tatrzańskiego poprzez konkretne projekty edukacyjne.

 

Zdrowie

 • Podniesienie jakości świadczenia usług medycznych w zakresie nowoczesnego sprzętu oraz tworzenie przyjaznego klimatu i troski o pacjenta.
 • Zapewnienie lepszej, ciągłej i na dobrym poziomie współpracy podstawowej opieki zdrowotnej wraz z opieką całodobową poprzez m. in. zacieśnienie współpracy Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego z ośrodkami zdrowia na terenie gmin powiatu tatrzańskiego.
 • Powiat tatrzański przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Otwartość na potrzeby ludzi starszych – koordynacja działań powiatu z gminami w zakresie organizacji i zagospodarowania czasu wolnego ludzi starszych poprzez tworzenie m. in. „Klubów seniora” oraz „Ośrodków wsparcia dziennego dla seniorów”. Utworzenie „Środowiskowego Domu Samopomocy” dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Wsparcie aktywizacji osób starszych z terenu powiatu, wykorzystanie ich potencjału poprzez m. in. inicjowanie różnorodnych działań.

 

Partnerstwo

 • Aktywizacja ludzi młodych, skuteczniejsze współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.
 • Wdrożenie projektu pn „Karta Tatrzańska” –wprowadzenie rozwiązań w postaci ulgowych cen na obiekty sportowe i rekreacyjne dla stałych mieszkańców powiatu tatrzańskiego, deklarujących miejsce zamieszkania na terenie gmin powiatu i tu opłacających podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Wspieranie rynku pracy poprzez wdrażane programy promocyjne i edukacyjne.
 • Tworzenie profilowanych usług turystycznych na pobyty kilkudniowe w oparciu o oferty tematyczne (Zdrowie, Natura, Kultura) wraz z partnerami z branży turystycznej.
 • Poprawa jakości usług turystycznych poprzez inicjatywy własne powiatu i mobilizowanie do wspólnych działań gmin i przedsiębiorstw z branży turystycznej.
 • Podniesienie sprawności i efektywności obsługi administracyjnej w Starostwie Powiatowym w Zakopanem. Dalsza cyfryzacja administracji powiatowej.
 • Zwiększenie dostępności do usług internetowych (Internetu szerokopasmowego) na terenie powiatu tatrzańskiego.
 • Podjęcie wspólnych działań z gminami w celu wprowadzenia korzystnych rozwiązań prawno-podatkowych dla ziem górskich w postaci preferencji podatkowych ze względu na trudne warunki klimatyczne.

Powrót
PEŁNOMOCNIK KOMITETU
Andrzej Robert Buńda: 601 528 386
ul.Kościuszki 11 / 34-520 Poronin
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tatrzanskajednoscsamorzadowcow@gmail.com
KONTO BANKOWE
Nomer konta: 68 8791 0009 0000 0001 3143 0001
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców

1999-2019 © MATinternet Zakopane