Program Tatrzańskiej Jedności Samorządowców 2018 - 2023 w Gminie Poronin

„ZESPOLENI W SŁUŻBIE - KU NOWYM WYZWANIOM”

 

Program działania na kadencję samorządową

w latach 2018 – 2023

 

            U progu nowej 5 – letniej kadencji na lokalnej mapie samorządowej powstał nowy Komitet Wyborczy Wyborców „ Tatrzańska Jedność Samorządowców” jako następca i kontynuator działającej przez minione 20 lat „Jedności Tatrzańskiej”. Skupieni w nim działacze to w większości doświadczeni samorządowcy otwarci na nowy czas, nowe wyzwania i nowych ludzi. Łączy ich rozumienie istoty samorządności, wola społecznej służby i szacunek dla człowieka.

                    

          Na nadchodzący czas  patrzymy z pokorą i nadzieją. Z pokorą – bo mamy świadomość, że poddając się kolejnej weryfikacji przez naszych wyborców będziemy wnikliwie oceniani za dotychczasową pracę i pozyskane efekty. Z nadzieją – bo wierzymy, że będzie to weryfikacja wymagająca, ale obiektywna i pozwoli nam po wyborach  21.10.2018 roku nadal pozostać
w służbie gminy – i jej mieszkańców i gości.

           
            Zabiegając o Wasze - Drodzy Mieszkańcy Gminy Poronin – poparcie, przedkładamy Wam nasz program działania mając przekonanie, że wytyczy on drogi dalszego rozwoju naszej gminy, uwzględniając wymogi nowego czasu i Wasze oczekiwania. Każdy Wasz głos traktujemy bardzo poważnie uznając go jako uszczegółowienie i ubogacenie naszego programu.

           

            Deklarujemy, że będziemy go wdrażać dla Was i z Wami, wykorzystując do tego celu cały nasz dotychczasowy dorobek samorządowy, zdobyte doświadczenie, codzienną aktywność i gotowość do wdrożenia zmian, które będą służyły naszej wspólnej lepszej przyszłości.

 

Nasz program oparty jest na kilku ważnych założeniach:

 • kontynuacja        -  jako filar postępu i pomnażania społecznego dorobku i gwarancja rozwoju
   
 • doświadczenie    - jako koniczne narzędzie do wdrożenia nowych rozwiązań, trafnośc  i skuteczności podejmowanych decyzji
   
 • wiarygodność      - jako jeden z mierników oceny ludzi w ich pracy dla wspólnego dorobku
   
 • aktywność           - jako cecha postawy samorządowca i motywacja do podejmowania przez niego kolejnych działań
   
 • apolityczność       - jako ważny element samorządowej niezależności w codziennej pracy  z zachowaniem akceptacji
                               i szacunku dla istniejącego porządku prawnego i politycznego.

 

 

Nasz program zapewnia:

 • ideę zrównoważonego rozwoju gminy z zachowaniem spójności ze strategią rozwoju gminy,  powiatu i województwa
 • dalsze prowadzenie działań rozpoczętych i podejmowanych na nowo w ważnych obszarach funkcjonowania gminy, jak: edukacja, ochrona środowiska, gospodarka komunalna ze szczególnym uwzględnieniem drogownictwa, gospodarki ściekami i odpadami, kultura, sport, promocja, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  - rewitalizacja
 • skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla unowocześnienia i rozwoju bazy
   turystyczno – rekreacyjnej
 • wspieranie  przedsiębiorczości lokalnej oraz w dziedzinie rolnictwa i wsparcie dla rolników
 • troska o ochronę zdrowia, bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo socjalne mieszkańców z  wykorzystaniem środków zewnętrznych na działania w tych obszarach podejmowane
 • dalsze poszerzanie samodzielności sołectw, również finansowej, a także podnoszenia jakości pracy służb samorządowych
 • aktywną współpracę z innymi samorządami i instytucjami  zewnętrznymi krajowymi
   i zagranicznymi – celem  wymiany doświadczeń i promocji gminy
 • działania zamierzające do ciągłej poprawy ładu przestrzennego i wizerunku gminy

 

Nasza skuteczność we wskazanych powyżej obszarach jest możliwa w ramach społecznej zgody i współdziałania, zespoleniu w służbie i zdolności do odważnego podejmowania wyzwań służących dobru społecznemu.

W dążeniu do tego, aby nasza gmina była coraz bardziej nowoczesna, przyjazna i bezpieczna, będziemy podejmować takie m.in. działania:

 

I. w zakresie edukacji

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej naszych szkół dostosowując ją do indywidualnych potrzeb uczniów i środowiska,  w którym oni funkcjonują
 • zapewnienie możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu przez uczniów zgodnie z ich oczekiwaniami
  i zainteresowaniami (świetlice szkolne, place zabaw, otwarte strefy aktywności  itp.)
 • wdrożenie mechanizmów wspomagania szkół osiągających niższe od przeciętnych wskaźniki efektywności pracy pedagogicznej, w tym również mechanizmów motywujących dla nauczycieli,  oraz nowych projektów edukacyjnych
  z wykorzystaniem środków zewnętrznych
 • działania na rzecz zwiększenia dostępności opieki przedszkolnej dla dzieci.
 • dalsze starania o poprawę bazy oświatowej, w tym budowa szkoły w Murzasichlu i sali gimnastycznej w Nowem Bystrem

II. w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

 • kontynuacja prac związanych z poprawą infrastruktury drogowej (drogi boczne, chodniki, przepusty, oświetlenie uliczne
  z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań)
 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego (wysoka jakość usług drogowych, w   tym letnie i zimowe utrzymanie dróg) we współpracy z zarządcami  dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych
 • podnoszenie jakości usług oraz zwiększenie ich dostępności w zakresie zaopatrzenia
  w wodę, a także coraz pełniejsze zagospodarowanie ścieków i odpadów stałych
 • kontynuacja działań w zakresie wymiany pieców tradycyjnych na ekologiczne nośniki ciepła, a także edukacja ekologiczna
 • wdrożenie instalacji geotermalnych i dalsza gazyfikacja gminy

 

III. w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa             
       socjalnego mieszkańców

 • współdziałanie z policja, strażą pożarną, strażą gminną, sanepidu i służbami medycznymi
  w zapewnieniu mieszkańcom i gościom gminy odpowiednich warunków zdrowego
   i bezpiecznego życia
 • doprowadzenie do przywrócenia posterunku policji w Poroninie
 • kontynuacja działań w zakresie instalacji monitoringu obiektów publicznych
 • wspieranie aktywności druhów z jednostek OSP w działaniach związanych z modernizacją remiz strażackich oraz poprawą stanu wyposażenia krajowego jednostek OSP w nowy sprzęt p/poż. i samochody pożarnicze
 • działania na rzecz poprawy bazy i podnoszenie atrakcyjności oferty leczniczej SPZOZ
 • podejmowanie działań na rzecz ograniczania i likwidowanie zjawiska przemocy w rodzinie we współpracy z odpowiednimi instytucjami  (OPS, PCPR, policja, gminna komisja ds. profilaktyki …) również zewnętrznymi
 • analiza i kierowanie odpowiednich form pomocy dla osób i rodzin szczególnej troski, oraz obszarów zagrożenia społecznego

 

IV. w zakresie rozwoju sołectw i umacniania samorządu sołeckiego

 • sukcesywne zwiększenie środków do dyspozycji sołectw
 • działania w zakresie wdrażania ładu przestrzennego w sołectwach (plany zagospodarowania przestrzennego, porządkowanie numeracji budynków itp.)
 • tworzenie Młodzieżowych Rad Sołeckich w terenie

  

 V. w zakresie kultury, sportu i promocji

 • poszerzenie oferty i atrakcyjności imprez kulturalnych, sportowych i promocyjnych zawartych w  corocznym Kalendarium Imprez  (GOK, GCIiP)
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w organizowaniu „Tatrzańskich Wici”  oraz innych
  imprez zewnętrznych
 • kontynuacja działań współpracy  partnerskiej z innymi samorządami w kraju ( Suchy Las,
  Padew Narodowa, Szypliszki) i za granica (Słowacja, Ukraina) w zakresie kultury, promocji i sportu i wymiany samorządowej
 • podejmowanie i wspieranie inicjatyw kulturalno – promocyjnych oraz sportowych i przekazanie ich w Internecie i innych środkach masowego przekazu. („W każdym sołectwie –  własna impreza promocyjna”)

 

Zapraszamy mieszkańców gminy do stałego monitorowania i oceny naszego programu, do jego modyfikacji, uzupełniania
i uszczegółowienia. Zapraszamy do jego wspólnej realizacji.

 

                  

       Zespoleni w służbie, stawiamy na jakość działań samorządowych. Nasz program jest realny i może być coraz lepszy. Bądźmy wszyscy jego autorami  i wykonawcami.

Sukces też będzie wspólny.

 

 

           

                       

Powrót
PEŁNOMOCNIK KOMITETU
Andrzej Robert Buńda: 601 528 386
ul.Kościuszki 11 / 34-520 Poronin
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tatrzanskajednoscsamorzadowcow@gmail.com
KONTO BANKOWE
Nomer konta: 68 8791 0009 0000 0001 3143 0001
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców

1999-2019 © MATinternet Zakopane