Program Tatrzańskiej Jedności Samorządowców 2018 – 2023 w Gminie Bukowina Tatrzańska

     Program przedstawiony poniżej obejmuje realizację wszystkich zadań własnych wynikających z artykułu 7 ustawy o samorządzie gminnym i w układzie szczegółowym obejmuje:

- Budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej. W ramach podjętych  przeze mnie działań udało się uzyskać pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej oraz realizowany jest kolejny projekt sieci kanalizacyjnej. Planowany termin zakończenia prac projektowych to koniec 2018 roku. W związku z tą inwestycją przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie realizacji tej inwestycji w związku z planowanym przez NFOŚ naborem do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

 

- Dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie całej Gminy:

 • Projekt i budowę sieci w Brzegach – termin ogłoszenia przetargu na prace projektowe to październik 2018 r.
 • Projekt i rozbudowę sieci w Leśnicy-Groniu – termin ogłoszenia przetargu to listopad 2018 r. w przygotowaniu wykaz posesji możliwych do podłączenia w związku z uzyskaną zgodą na przyłączenie kolejnych obiektów do sieci PPK i oczyszczalni w Łopusznej,
 • Zakończenie prac nad koncepcją budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla Rzepisk,
 • Realizacja przygotowywanych 21 projektów na rozbudowę sieci w Bukowinie Tatrzańskiej w tym między innymi posesje na Wierchu Olczańskim i Buńdowym, Czarnej Górze dla posesji nie podłączonych do oczyszczalni ścieków w Czarnej Górze.

- Budowę gminnego ujęcia wody pitnej wraz ze stacją uzdatniania w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców w tym zakresie oraz ścisła współpraca Wójta Gminy z podmiotami realizującymi to zadanie na rzecz mieszkańców Gminy w ramach zgłaszanych przez te podmioty potrzeb.
Prace koncepcyjne zostały zrealizowane.

- Kontynuacja prac realizowanych wspólnie ze starostwem powiatu tatrzańskiego oraz gminami sąsiednimi, których celem jest stworzenie  i uruchomienie systemu komunikacji publicznej uwzgledniającego potrzeby mieszkańców i turystów w układzie całorocznym i sezonowym. Realizacja tego zadania możliwa jest poprzez utworzenie związku  powiatowo-gminnego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gminy i powiatu.

-  Wykonanie projektów systemu ścieżek rowerowych, spacerowych i biegowych według przygotowanych w kadencji 2014-2018 koncepcji i stopniowa ich budowa w miarę pozyskania środków zewnętrznych i wykorzystania środków własnych. Przygotowane koncepcje dostępne są na stronie internetowej Gminy.

     Ścieżki i szlaki rowerowe uzgodnione zostały w zakresie koncepcji i ich połączenia z planami budowy infrastrukturą tego typu na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, gmin Nowy Targ i Łapsze Niżne oraz gminy Poronin i Szaflary. Uzgodniona również koncepcja połączenia szlaku rowerowego wzdłuż rzeki Białki z Obce Zdziar na Słowacji.

- Budowa, dalsza modernizacja i utrzymanie dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych w Naszej Gminie a w szczególności:

 • Budowę kolejnych etapów budowy chodnika przy drodze gminnej w Brzegach, przetarg na kontynuację działania ogłoszenie październik 2018 r.
 • Modernizacja drogi gminnej Brzegi – Jurgów w etapach: I etap Karpęciny – Brzegi, etap II Brzegi-Jurgów, (równolegle z budową sieci kanalizacji sanitarnej),
 • Przebudowę drogi gminnej Pod Grapą w Białce Tatrzańskiej, prace projektowe na ukończeniu realizacja inwestycji w połączeniu z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej,
 • Przebudowę dróg wewnętrznych w Białce Tatrzańskiej, realizacja w połączeniu z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej,
 • Zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę i budowa drogi „Nad Czerwonką” w Białce Tatrzańskiej,
 • Zakończenie procesu komunalizacji „drogi królewskiej” Groń-Białka Tatrzańska-Bukowina Tatrzańska, wykonanie projektu tej drogi i jej budowa po uzyskaniu stosownego dofinansowania do realizacji tej bardzo ważnej dla Naszej Gminy inwestycji ze względu na jej znaczenie w poprawie jakości komunikacji w Białce Tatrzańskiej i całej gminie,
 • Przebudowę drogi publicznej gminnej na Wierchu Spiskim w Bukowinie Tatrzańskiej wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 960. Prace projektowe zostały ukończone, we wrześniu br. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania,
 • Kontynuacja modernizacji drogi gminnej „Rusiński Wierch” w Bukowinie Tatrzańskiej,
 • Kontynuacja przebudowy drogi publicznej „Gołowa” w Bukowinie Tatrzańskiej,
 • Zakończenie projektu drogi „Olczański-Buńdowy” w Bukowinie Tatrzańskiej i budowa łącznika,
 • Przebudowa drogi „starodroże – ul. Tatrzańska” w Bukowinie Tatrzańskiej,
 • Wykonanie projektu chodnika wraz z oświetleniem przy drodze wojewódzkiej 960 na odcinku zjazd na Głodowski – do „Poloka” w Bukowinie Tatrzańskiej. Zadanie realizowane wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, po podpisaniu przygotowywanego porozumienia z Zarządem województwa małopolskiego,
 • Kontynuacja modernizacji drogi gminnej „Kobylarzówka” w Groniu,
 • Zakończenie prac projektowych i realizacja drogi „Piekarzówka” w Groniu,
 • Zakończenie prac projektowych i budowa drogi „Sądel-Gliczarów Górny” w Leśnicy wspólnie z Gminą Biały Dunajec,
 • Przebudowa drogi gminnej „Brzyski” w Leśnicy,
 • Kontynuacja modernizacji stanu drogi gminnej w Rzepiskach „Bryjów Potok”,
 • Zakończenie projektu i budowa kolejnego odcinka chodnika przy drodze gminnej w Czarnej Górze „Nadwodnia” realizacja możliwa dzięki zakupowi przez Gminę Bukowina Tatrzańska terenu pod skrzyżowanie drogi gminnej z drogą krajową 49,
 • Kolejnym działaniem przy tej drodze gminnej będzie wykonanie projektu chodnika łączącego ul. Nadwodnią ze Sołtystwem w Czarnej Górze,
 • Zakończenie wykupu działek i modernizacja drogi” Do oczyszczalni” w czarnej Górze,
 • Modernizacja i rozbudowa drogi „do boiska sportowego” Czarna Góra Zagóra,
 • Zimowe utrzymanie dróg poszerzone o odśnieżanie chodników, przetarg w tym zakresie realizowany w październiku br.
 • Modernizacja dróg wewnętrznych z równoczesną regulacją ich stanu prawnego.

- Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy zgodnie z przedstawioną radzie Gminy Bukowina Tatrzańska wspólnie z Kierownikiem GZO koncepcją w kwietniu bieżącego roku, konsultacjami ze społecznością młodzieży szkolnej w czerwcu br. przeprowadzonych w ramach warsztatów programu VULCAN oraz spotkaniem konsultacyjnym z młodzieżą w dniu 21 czerwca 2018 r.

- Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży (festyny rodzinne).

- Zachowanie tożsamości góralskiej poprzez wprowadzenie zajęć edukacji regionalnej, zręby tych zajęć zostały określone i są konsultowane z Małopolskim Kuratorem Oświaty. Poszerzenie współpracy Gminy ze wszystkimi zespołami regionalnymi działającymi w Gminie Bukowina Tatrzańska.

- Promocja Gminy Bukowina Tatrzańska poprzez działania własne oraz współpracę z podmiotami z terenu Naszej Gminy prowadzącymi działania promocyjne W tym promocja w mediach ogólnopolskich przy okazji imprez o zasięgu międzynarodowym jak np. Tour de Pologne.

- Zakończenie procesu wprowadzania gminnych Punktów Informacji Turystycznej działających w Bukowinie Tatrzańskiej i Jurgowie do Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej.

- Organizacja kolejnych mieszkań socjalnych w Jurgowie w związku z zamknięciem procesu komunalizacji dużej części tego obiektu. Podjęte działania pozwalają na oddanie do użytku następnych pięciu mieszkań socjalnych co pozwoli na poszerzenie tego zasobu do ośmiu mieszkań co pozwoli na całkowite zaspokojenie potrzeb w tym zakresie.

- Poszerzenie uruchomienie w kadencji 2010 -2014 programu opieki nad zabytkami. Realizacja tego programu w ostatnich latach pozwoliła na wykonanie poważnych prac na obiektach zabytkowych: Domu Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej, Starym Kościele Parafialnym w Bukowinie Tatrzańskiej czy Kościele Parafialnym w Jurgowie.

- Organizacja przestrzeni gminnej przez ciągłe rozszerzanie opracowywanych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego co pozwala na wprowadzenie ładu przestrzennego oraz zoptymalizuje koszty działań gminy w zakresie infrastruktury komunalnej.

- Działania mające na celu ulepszenie systemu edukacji i rekreacji dla dzieci i młodzieży:

 • Przebudowa budynków Szkół Podstawowych nr I i nr II w Rzepiskach zgodnie z projektami opracowanymi na podstawie przygotowanych w roku bieżącym koncepcji, zadania przyjęte do realizacji w 2019 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 • Kompleksowe działania mające na celu poprawę standardu obiektu Szkoły Podstawowej w Groniu,
 • Zakończenie modernizacji boiska sportowego przy Szkole podstawowej w Leśnicy,
 • Budowa boisk sportowych na podstawie realizowanych projektów przy Szkołach Podstawowych w Brzegach i Czarna Góra Zagóra,
 • Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej w projekcie zaprojektuj-wybuduj zgodnie z przygotowanym przetargiem i ze środków rozpisanych w WPF Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2018-2020,
 • Utrzymanie i rozwój placów zabaw wybudowanych w czasie ostatnich dwóch kadencji przy wszystkich Szkołach Podstawowych i Przedszkolu w Naszej Gminie,
 • Zamknięcie realizowanych działań mających na celu dożywianie młodzieży szkolnej we wszystkich szkołach w Naszej Gminie. Działanie to oparte jest na działaniu stołówek i kuchni uruchomionychkadencji 2014-2018 w Szkole Podstawowej w Jurgowie i Bukowinie Tatrzańskiej oraz kuchni w Szkole Podstawowej w Białce Tatrzańskiej, która zostanie uruchomiona w październiku bieżącego roku. Kuchnie te będą przygotowywały posiłki dla swoich uczniów oraz catering dla uczniów pozostałych szkół.

- W zakresie funkcjonowania i rozbudowy infrastruktury sportowej:

 • Zakończenie budowy i oddanie do użytku hali Centrum Sportu i Rekreacji w Białce Tatrzańskiej, planowany termin oddania do użytku tego obiektu to listopad 2018 r.
 • Modernizacja i przebudowa zaplecza gminnego boiska sportowego w Czarnej Górze Zagórze, teren zakupiony przez Gminę Bukowina Tatrzańska w kadencji 2014-2018,
 • Powołanie Jednostki organizacyjnej, której zadaniem będzie zapewnienie właściwego funkcjonowania bazy sportowej, czyli hali sportowej Centrum sportu w Białce Tatrzańskiej, boiska „Orlik” w Jurgowie oraz boiska sportowego w Czarnej Górze Zagórze. 

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej:

 • Uruchomienie kolejnych miejsc wypoczynku na świeżym powietrzu poprzez realizację siłowni terenowych i miejsc rekreacji we wszystkich sołectwach gminy (siłownie w Jurgowie, Leśnicy i Bukowinie Tatrzańskiej w fazie realizacji),
 • Montaż następnych (w razie potrzeby) i utrzymanie istniejącej infrastruktury ławek oraz koszy na śmieci oraz utrzymanie systemu pojemników z solą i piaskiem do bezpośredniego posypywania trudnych odcinków na chodnikach Naszej Gminy. Mapa istniejącej infrastruktury w tym zakresie dostępna na stronie internetowej urzędu gminy,
 • Budowa kolejnych linii oświetlenia ulicznego (Kobylarzówka, Czarna Góra Sołtystwo w realizacji) wraz z poszarzeniem zakresu świątecznego oświetlenia dekoracyjnego,
 • Kontynuacja podjętych rozmów z operatorami sieci komórkowych w przedmiocie wykonania inwestycji budowy nowych anten/przekaźników dla poprawy zasięgu tych sieci na terenie gminy,
 • Tworzenie sieci miejsc spotkań tzw. Klubów Seniora, postępowanie w sprawie uruchomienia Klubu Seniora w siedzibie biblioteki gminnej w Bukowinie Tatrzańskiej w toku, ogłoszony został konkurs na realizację tego zadania w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, uruchomienie pierwszej placówki tego typu planowane jest na listopad bieżącego roku,
 • Uruchomienie żłobka dla dzieci, poszerzenie działalności przedszkola gminnego poprzez powołanie kolejnych jego fili.

- Kontynuacja szerokiego programu wspierania działalności jednostek OSP w Gminie Bukowinie Tatrzańska. Współpraca z druhami OSP stanowi bardzo istotny element działania i pozwala na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców ale też pozwala na realizację wielu zadań z życia społeczności gminnej. W szczególności wsparcie działań OSP polegać będzie na realizacji działań:

 • Zakończenie projektowania a następnie budowę remizy OSP w Rzepiskach Wojtyczków Potok, która obok funkcji strażnicy OSP spełniać będzie rolę świetlicy i miejsca spotkań dla mieszkańców Rzepisk,
 • Wzbogacanie bazy samochodów bojowych, planowany zakup średniego samochodu dla Jednostki OSP Czarna Góra, średniego samochodu bojowego dla OSP Brzegi, kompleksowy remont samochodu „Tatra” OSP Jurgów oraz lekkiego samochodu dla OSP Czarna Góra Zagóra,
 • Doposażenie druhów w nowoczesne ubrania bojowe, spełniające obowiązujące parametry,
 • Modernizacja remiz strażackich w zakresie utrzymania bojowego według przyjętego wspólnie z Zarządem Gminnym OSP planu działania,
 • Realizacja opracowywanego co roku planu szkoleń dla druhów OSP w zakresie działań bojowych oraz ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy,
 • Współpraca z Zarządem Gminnym OSP i poszczególnymi jednostkami w sprawie organizacji i przeprowadzania „ćwiczeń – manewrów gminnych” na wrażliwych obiektach w gminie,
 • Współdziałanie z OSP i PSP podczas działań bojowych zwłaszcza przy zagrożenie powodziowym i zagrożeniu klęskami żywiołowymi,
 • Realizacja programów pozwalających na poprawę infrastruktury poszczególnych jednostek OSP z pozyskaniem środków zewnętrznych. Gmina Bukowina Tatrzańska w okresie 2010-2018 wspólnie z druhami OSP zrealizowała jedenaście takich zadań w tym przykładowo kilkakrotnie z programu „Małopolskie Remizy”,
 • Wspieranie działań Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zakresie szkoleń, działań integracyjnych oraz uczestnictwa w zawodach organizowanych dla tych drużyn.

- Kontynuacja podjętych działań w zakresie ochrony środowiska a w szczególności:

 • Realizacja kolejnych programów z mających na celu wymianę starych pieców z wykorzystaniem środków pomocowych jak również programu gminnego,
 • Inwestycje w odnawialne źródła energii poprzez realizację następnych programów pozwalających na instalację pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. „Na dziś” Wójt Naszej Gminy realizuje wspólnie z Gminami północnej Małopolski drugi program w tym zakresie obejmujący 140 podmiotów,
 • Kontynuacja programów usuwania wyrobów zawierających azbest. Dotychczasowe działania w tej sprawie pozwoliły na wywiezienie z terenu Naszej Gminy ok 1200 ton tych produktów głównie eternitu,
 • Kontynuacja współpracy ze Spółką Polskie Gazownictwo w zakresie gazyfikacji Gminy Bukowina Tatrzańska. Dotychczasowa współpraca Wójta Gminy ze Spółką przyniosła efekty w zakresie rozpoczęcia prac projektowych sieci gazu ziemnego w Naszej Gminie oraz uzgodnień związanych z rozbudową stacji gazu LNG w Białce Tatrzańskiej i Bukowinie Tatrzańskiej. Gazyfikacja Gminy jawi się jako najskuteczniejszy sposób na skuteczną walkę z zagrożeniem smogowym,
 • Działania mające na celu likwidację dzikich wysypisk śmieci z terenu Naszej Gminy. Inwentaryzacja tego problemu została dokonana, miejsca zostały oznakowane właściwymi tablicami oraz stworzono zręby monitoringu tych miejsc mającego na celu uniemożliwienie wywozu odpadów na te miejsca,
 • Dalsza praca nad usprawnieniem funkcjonującego na terenie Gminy systemu odbioru odpadów,
 • Działania edukacyjne (różne w charakterze) skierowane na poprawę świadomości WSZYSTKICH mieszkańców Naszej Gminy dotyczące EKOLOGI i dbałości o otaczające Nas środowisko.

- Poprawienie jakości świadczonych usług administracji publicznej:

 • Podnoszenie jakości i efektywności pracy Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej w oparciu o realizowany ciągły proces tworzenie odpowiednich stosunków międzyludzkich i kadrowych, których podstawę stanowią urzędnicy doświadczeni, właściwie motywowani i nagradzani, pracujący w środowisku jasno określonych zadań, przyznanych kompetencji i jasno określonej dyscyplinie pracy. Wszystkie te elementy są sukcesywnie optymalizowane a moje działania w tej materii oparte są na 23 letnim doświadczeniu w kierowaniu zespołami ludzkimi,
 • Dalsze usprawnianie wprowadzonego systemu szkoleń dla pracowników urzędu - szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • Przywrócenie w urzędzie funkcjonowania normy jakości ISO. Utrzymanie tej normy należało zawiesić ze względu na przeprowadzany remont obiektu zaś stan urzędu i jego organizacji pozwala na wprowadzenie normy ISO 9001:2000,
 • Podnoszenie sprawności obsługi klientów poprzez dalszą reorganizację pracy urzędu w celu skrócenia czasu załatwiania każdej sprawy,
 • Prowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej w stronę mieszkańców Gminy mającej na celu zwiększenie ilości spraw załatwianych przez internet. Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska został na to przygotowany poprzez całkowitą wymianę sprzętu komputerowego, systemu sieci komputerowej oraz oprogramowania sfinansowanego ze środków unijnych,
 • Zakończenie procesu wdrożenie systemu pozwalającego na obsługę bezgotówkową,
 • Zamknięcie procesu tworzenia nowej bardziej przyjaznej strony internetowej gminy, oraz aplikacji mobilnej ułatwiającej dostęp do informacji oraz komunikację gminy z mieszkańcami co umożliwi wykonane w kadencji 2014-2018 nowemu łącze światłowodowe,
 • Zakończenie procesu uzgodnień i ostatecznie instalacja bankomatu w urzędzie co pozwoli na obsługę osób pobierających każdy rodzaj świadczeń w dowolnie przez siebie wybranym czasie, urząd został już do tego przystosowany toczą się negocjacje z bankiem,
 • Bieżąca aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

- Ciągłe rozszerzanie współpracy z Polonią na Węgrzech, rok 2017 to był rok jubileuszu 300 lat osadnictwa górali polskich w Derenku na Węgrzech. Obchody tego Jubileuszu stworzyły możliwości do wzmocnienia współpracy z Polonią jak również pozwolił nawiązać nowe kontakty z dwoma samorządami węgierskimi.

- Poszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uchwalony Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pozwolił na realizację kilkudziesięciu wspólnych projektów ubogacających infrastrukturę Gminy Bukowina Tatrzańska. Działalność tych organizacji stanowi wielkie bogactwo Naszej Gminy i stanowi źródło aktywności społecznej.

- Przygotowywany jest projekt budżetu obywatelskiego, który po opracowaniu zostanie przedstawiony do konsultacji Radzie Gminy Bukowina Tatrzańska. Stopień zaawansowania prac nad tym projektem pozwala na stwierdzenie, że w grudniu 2018 roku jest możliwe rozpoczęcie konsultacji tego projektu.

- Realizacja tak wielu przedsięwzięć możliwa będzie tylko poprzez skuteczne pozyskiwanie środków pomocowych z różnych programów i źródeł. O skuteczności i możliwości działań w tym zakresie może świadczyć poniższa tabela środków finansowych wykorzystanych przez Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska Stanisława Łukaszczyka w kadencjach 2010-2014 i 2014-2018:

Źródło pozyskanych środków

Kwoty 2010-2014

Kwoty 2014-2018

Gmina Kórnik

10 000,00 zł

15 000,00

Małopolski Urząd Wojewódzki

2 428 335,65 zł

77 300,00

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

80 000,00 zł

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

203 342,81 zł

 

Ministerstwo Finansów i Wojewódzki Urząd Pracy

1 134 215,00 zł

 

Ministerstwo Gospodarki

16 000,00 zł

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki

836 708,00 zł

2 612 790,60

Program Współpracy Transgranicznej Republika Polska -Republika Słowacka 2007-2013, Zachowanie dziedzictwa górali na pograniczu Polsko-Słowackim

168 807,88 zł

251 177,00

Ubezpieczenia InterRisk

41 538,03 zł

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

188 507,44 zł

837 535,67

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - "Małopolskie Remizy 2014" i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

57 223,00 zł

79 388,00

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

1 434 459,00 zł

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

282 892,00 zł

52 000,00

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - LEADER - Małe Projekty

42 394,37 zł

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Małopolski Regionalny Program Operacyjny

503 512,28 zł

132 413,50

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

32 400,00 zł

41 812,90

Wojewódzki Urząd Pracy

1 210 281,80 zł

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich

42 319,84 zł

73 653,50

Małopolski Urząd Wojewódzki Narodowy Program Przebudowy Dróg dotacja

 

768 730,00

Urząd Marszałkowski Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, rewitalizacja

 

139 555,32

Projekt LIFE "Ochrona Powietrza dla województwa małopolskiego"

 

187 067,05

Środki europejskie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zadanie: "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów województwa małopolskiego"

 

651 092,92

Środki  Sektorowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  działanie: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" zadanie "Budowa mikro instalacji prosumendzkich-fotowoltaicznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska"

 

711 944,82

Wojewoda Małopolski środki europejskie na program pn: "Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska"

 

445 793,00

Wojewoda Małopolski środki europejskie na programy pn: "Kolorowe Przedszkola", Pokonajmy Bariery"

 

589 643,11

Urząd Marszałkowski  środki europejskie z Małopolskiego Regionalnego Programu "e-Urząd

 

465 347,56

Urząd Marszałkowski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

183 548,00

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko- Fundusz Spójności

 

11 555 282,20

RAZEM:

8 712 937,10 zł

19 871 075,15 zł

           Kolejnym dowodem sprawności w pozyskiwaniu środków pomocowych niech będzie fakt przyznanej kwoty dofinansowania w wysokości 65 522 838,89 PLN zgodnie z Potwierdzeniem Instytucji Pośredniczącej nr 27/2013 z dnia 10 maja 2013 roku  na realizację projektu „Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska” do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oś priorytetowa 1. Niestety nie wszystkie przyznane środki z przyczyn niezależnych od Wójta zostały wykorzystane.   

PODSUMOWANIE KADENCJI SAMORZĄDU GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA  2010-2014

PODSUMOWANIE KADENCJI SAMORZĄDU GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA  2014-2018

Powrót
PEŁNOMOCNIK KOMITETU
Andrzej Robert Buńda: 601 528 386
ul.Kościuszki 11 / 34-520 Poronin
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tatrzanskajednoscsamorzadowcow@gmail.com
KONTO BANKOWE
Nomer konta: 68 8791 0009 0000 0001 3143 0001
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców

1999-2019 © MATinternet Zakopane